SDH Dobré

ROK 1886-1994

HISTORIE SBORU

Rok založení sboru 1886. Již v roce 1885 byla
postavena kůlna při obecní kovárně pro stříkačku,
koňku, která byla zakoupena v roce 1886. Byl to
vůbec první spolek, který byl v obci založen. Tak
mluví kronika obce a dochovaná pokladní kniha
zakládajících hasičů. Bohužel jména zakládajících
členů nejsou známa. Dochovala se pouze jména tří
velitelů sboru. Jako prvním velitelem byl zvolen
František Linhart, tehdejší starosta obce. Druhým
velitelem se stal Antonín Netík z čp. 30 a třetím
František Štefanides čp. 51. Počet prvních členů
sboru byl pravděpodobně 21.
Po založení sboru místní hasiči začínají vyvíjet
činnost. Roku 1887 zasahují – pravděpodobně
poprvé – při požáru domu čp. 52 v Dobrém. Od
tohoto data zasahují při požárech v Dobrém i
sousedních obcích, zúčastňují se požárních cvičení.
V r. 1890 mají doberští hasiči 19-20 členů.
Začínají se též projevovat jako kulturní činitelé v
obci. Již r. 1887 pořádali první hasičský ples.
Tyto plesy pokračovaly potom každým rokem,
kromě r. 1889.

Toto je nejstarší dochovaná pozvánka na ples sboru.

V letech 1891 až 1900 pokračují hasiči v kulturní
činnosti a obstarávání sborového praporu. V roce
1893 byla uspořádána sbírka na prapor, která
přinesla 147 zlatých a 65 krejcarů. Od matky a
kmotry praporu, jejichž jména nejsou známa bylo
darováno 50 zlatých. Na jaře 1894 byl prapor
panem Ignácem V. Neškudou z Jablonného
dohotoven. Sbor dále vlastnil také smuteční
prapor, o jehož získání není nic známo. Oba
prapory jsou stále uchovávány u sboru.
Rok 1929 byl pro místní sbor významný tím, že
byla zakoupena první motorová stříkačka od firmy
Stratílek ve Vysokém Mýtě. Místní občané na ni
přispěli částkou 9 519 Kč.
Od roku 1933 se poprvé kromě plesu pořádala i
ostatková veselice, která se stala tradiční.
Například v roce 1937 spojili hasiči ostatkovou
veselici s „mlýnem na baby“ – do mlýna vstoupila
stará bába a mlýn ji přemlel na mladou dívku.
Rok 1936 byl pro doberské hasiče velmi
významný, slavili totiž 50 let svého trvání.
Oslavovalo se už od ledna plesem, v únoru
maškarní veselicí, 6. června v předvečer oslav se
zapaluje velká vatra, ke které přichází průvod
s hudbou, pronášejí se projevy, přednášejí básně.
Další den oslavy pokračují okrskovým sjezdem,
jehož se zúčastnilo 13 hasičských sborů z okolí.
Členů sboru bylo 54, velitelem Alois Novotný,
starostou Jaroslav Ruml, jednatelem František
Michl.
V roce 1948 zakoupil sbor od fondu Národní
obnovy vrak auta Mercedes-Benz, který za
přispění bratrů Švorcových dal do provozu již
v příštím roce.
V roce 1951 začali členové sboru přebudovávat
hospodářskou kolnu na hasičskou zbrojnici. Práce
prováděli zdarma, brigádnicky a dokončena byla
v roce 1952.
V roce 1966 se začíná demolovat chalupa paní
Mrázkové, zvaná Cufrnajtrovna (Minaříkova
zahrada), aby kámen a cihly mohly být použity na
přístavbu nové zbrojnice u Kovárny. Stavba byla
bohužel definitivně dokončena až v roce 1974.
V roce 1973 byl zakoupen držák pro sušení hadic,
ale teprve v roce 1978 postaven další rok naň byla
zabudována siréna.
V roce 1980 sbor obdržel ze svazu požární ochrany
auto Robur s novým čerpadlem.
Největší akcí mimo jiné byla oslava 100. výročí
založení sboru v roce 1986. V předvečer 28.6. byla
uspořádána pouťová taneční zábava na koupališti a
29.6. začaly oslavy na místě bývalého Linhartova
statku (autobusová zastávka).

Přesunout se na začátek